Blue Flower

Celem oddziaływań podejmowanych w zakładzie jest przede wszystkim wyeliminowanie z zachowań nieletnich tendencji ucieczkowych i ponowna socjalizacja kształtująca pożądane przez społeczeństwo cechy i zachowania.

Wyposażenie wychowanka w takie umiejętności życiowe, aby mógł on w sposób jego satysfakcjonujący realizować się w życiu zgodnym z normami moralnymi, społecznymi i prawnymi

Powyższe cele realizowane są poprzez:
- kształcenie umiejętności zawodowych dających możliwość uzyskania zatrudnienia na rynku pracy.
- wyposażenie wychowanka w wiedzę o otaczającym go świecie tak aby świat był bardziej dla niego zrozumiały i przyjazny.
- wyposażenie nieletniego w umiejętności społeczne, których nabycie umożliwi poprawne relacje w kontaktach społecznych.
- wyposażenie wychowanka w umiejętności podejmowania świadomych decyzji i samodzielnego kreowania własnego życia.
- kształcenie postawy bycia dobrym pracownikiem uznającym pracę jako źródło czerpania satysfakcji z życia.
- rozwijania u nieletniego zainteresowania różnymi formami spędzania czasu.