Blue Flower

To miejsce pobytu wychowanków po zajęciach szkolnych i warsztatowych.

Praca wychowawcza internatu zmierza do ukształtowania u wychowanka właściwych postaw moralnych, prawidłowej hierarchii wartości, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, związanych z tym konsekwencji, odwrócenia jego myśli od ucieczki, zdobycia zawodu, ukończenia szkoły, oraz rozwijania pozytywnych zainteresowań.
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, internat posiada:
- pomieszczenia mieszkalne oraz urządzenia higieniczno-sanitarne dla każdej grupy internatowej
- świetlice przy każdej grupie internatowej
- salę rekreacyjną z pomieszczeniami pomocniczymi
- salę gimnastyczną
- boiska sportowe i urządzenia do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych
- klub do obywania spotkań lub organizowania imprez o charakterze kulturalno-oswiatowym
- wydzielone pracownie do do prowadzenia kół zainteresowań (pracownia plastyczna, modelarska, kółko muzyczne, sala gier
telewizyjnych, sala komputerowa, pracownia gospodarstwa domowego - kuchnia)
- pomieszczenie do rozmów indywidualnych z wychowankiem

W internacie funkcjonują 4 grupy wychowawcze liczące do 8 wychowanków.
Plan pracy internatu opiera się o:
- podział obowiązków wychowawców z uwzględnieniem prowadzenia kół zainteresowań
- główne zadania wychowawcze, opiekuńcze i terapeutyczne
- harmonogram imprez sportowych, okolicznościowych uroczystości
- organizację pracy internatu
Praca w grupach internatowych oparta jest na organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach, które uwzględniają uzdolnienia i zainteresowania, a także aktualne potrzeby wychowanków. Wobec czego prowadzi się następujące rodzaje zajęć:
- zajęcia intelektualno- manualne
- etyka
- zajęcia edukacyjne
- zajęcia sportowo-rekreacyjne (liczne imprezy z udziałem młodzieży z okolicznych szkół)
- gry świetlicowe
- koła zainteresowań (komputerowe, modelarskie, sportowe, muzyczne, kulinarne, plastyczne)
- zajęcia gospodarcze, w tym opieka nad hodowlami
- zajęcia kulinarne
- działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego o profilu tenisa stołowego